Stereo Hybrid 160 HPC

Popis bicykla

Nové Stereo Hybrid 160 HPC prepisuje pravidlá a mieša v sebe drsnosť horských bicyklov s univerzálnosťou pohonného systému Bosch štvrtej generácie. žiadna hora nie je tak vysoká ani prudká, aby ju tento elektrobicykel nezdolal. Stereo Hybrid 160 je vybavený teamovými pretekárskymi komponentmi, ktorými v sebe mieša pretekárske schopnosti enduro bicykla s univerzálnosťou systému Bosch štvrtej generácie. Medzi základné komponenty patrí zadný tlmič Fox Float DPX2 Factory a predná vidlica Fox 36 Float Factory so zdvihom 170mm, ktoré zaisťujú hladké a spoľahlivé odpruženie za akejkoľvek situácie, a teleskopická sedlovka Fox Transfer Factory. Veľký rozsah prevodov a super spoľahlivé radenie zabezpečuje 12 rýchlostná prehadzovačka Shimano XT. Nechýbajú ani kvalitné hydraulické kotúčové brzdy Shimano s 203mm kotúčmi pre väčšiu kontrolu v prudkých klesaniach. Vychytávky ako interné vedenie laniek, kompatibilita s vodítkom reťaze, zväčšené ložiská zadnej stavby a extrémna odolnosť karbónového rámu – preverená našimi internými testami – len dokresľujú kvality tohto enduro hybridu. Vďaka agresívnej geometrii a 170mm zdvihu je tento hybrid naozaj novým vzorom kvalitného výkonu.

Ku každému požičanému bicyklu dostanete:
Prilbu,náhradnú dušu, sadu na výmenu duše,mini pumpu,mapu cyklotrás pezinok a okolie,bezpečnostný zámok,predné a zadné svetlo 

Podmienky prenájmu

Dva platné doklady totožnosti
Zaloha 500€ 
Spísanie zmluvy o prenájme
Ostatné je určené dole v podrobných podmienkach prenajmu

Prevzatie bicykla

Pri prevzatí bicykla v Pezinku a v okoli  alebo na našej adrese: Novomeského 14 uzavrieme zmluvu o prenájme a odovzdáte vratnu zálohu 500€

Prenájom elektrobicykla na jeden deň predstavuje časové rozmedzie od 7.00 hod. do 20.00 hod daného dňa. Presný čas závisí od dohody s prenajímateľov, resp. podľa želania zákazníka. V prípade záujmu a dostupnosti elektrobicykla, je možné prevziať si ho aj v predvečer dňa prenájmu. 

Elektrobicykle je možné na želanie zákazníka doručiť na konkrétnu adresu za poplatok 5,- eur (v cene je zahrhnuté doručenie aj prevzatie, pri prenájme dvoch elektrobicyklov naraz sa doprava účtuje iba raz) alebo si ich zákazník prevezme na adresel L.Novomeského 14 Pezinok

Nasledujúce podmienky sú obsiahnuté v zmluve o prenájme elektrobicykla a vo  všeobecných podmienkach nájmu elektrobicykla, ktoré podpisujú prenajímateľ (KamBike) a nájomca pri prevzatí elektrobicykla.

1) Nájomca hradí nájomné vopred: v hotovosti pri prevzatí predmetu nájmu, platobnou kartou pri prevzatí predmetu nájmu, alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet  vo VÚB banke IBAN:

2) Nájomca zaväzuje zložiť v deň podpisu zmluvy kauciu vo výške 500 :eur. Kaucia slúži najmä na úhradu prípadných škôd na elektrobicykli (okrem bežného opotrebenia) počas doby nájmu. V prípade, že si poškodenie bude vyžadovať odborný servis, nájomca je povinný počkať na vyúčtovanie kaucie po vykonaní servisu. 

3) Elektrobicykel je zakázané umývať vysokotlakovým čističom, ponárať do vody, brodiť sa v hlbokej vode, pretože tieto činnosti by mali za následok poškodenie elektrobicykla, najmä jeho elektromotora.

4)Prípadné poškodenie alebo vady na elektrobicykli vzniknuté nesprávnym používaním alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.

5) Elektrobicykel môže používať len nájomca.

6) Nájomca môže používať elektrobicykel len na voľnočasovú cyklistiku. Je povinný zaobchádzať s ním tak, aby nedošlo ku škode alebo neprimeranému opotrebeniu. 

7) Nájomca je povinný chrániť elektrobicykel pred poškodením, krádežou, stratou alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, krádež, stratu a zničenie elektrobicykla v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie.

8) V prípade krádeže elektrobicykel je nájomca povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť prenajímateľovi a na príslušnom oddelení Policajného zboru.

9)Nájomca je povinný zamknúť elektrobicykel zámkom, ktorý mu bude odovzdaný spolu s elektrobicyklom, a to správnym spôsobom vždy počas doby, kedy ho nájomca nepoužíva.

10) V prípade, že počas doby prenájmu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zníženiu hodnoty elektrobicykla a  predmet nájmu sa stane neupotrebiteľným,   nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur.

11) V prípade, že nájomca nevráti elektrobicykel načas, nájomca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý kalendárny deň omeškania.

Nájomca je povinný dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a za ich porušenie zodpovedá výlučne on.

Rezervujte si bicykel

Dostupný
Rezervovaný
PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontaktujte nás

Zavolajte nám

+421940801261

Napíšte nám

objednavky@bikepezinok.sk